Wersja obowiązująca z dnia

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 05 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości: 

Na podstawie art 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) oraz Uchwały nr XXIII/165/2020 § 5 ust. 1 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Warm. -Mazur. poz. 1722), w wykonaniu Uchwały Nr ZXVII/451/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

zarządzam, co następuje:

§ 1. Na terenie Sołectwa Bezławki w miejscowościach Bertyny, Mała Bertynówka, Staniewo, Stąpławki i Sołectwa Siemki w miejscowości Pudwągi, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne celem zebrania uwag i opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości tj.:

  1. Bertyny, ustalonej jako przysiółek wsi Bezławki na wieś Bertyny, 
  2. Mała Bertynówka, ustalona jako przysiółek wsi Bezławki na wieś Mała Bertynówka,
  3. Staniewo, ustalona jako przysiółek wsi Bezławki na wieś Staniewo, 
  4. Stąpławki, ustalona jako przysiółek wsi Bezławki na wieś Stąpławki,
  5. Pudwągi ustalona jako przysiółek wsi Siemki na wieś Pudwągi. 

§ 2. Konsultacje społeczne o których mowa w § 1. skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości: Bertyny, Mała Bertynówka, Staniewo, Stąpławki, Pudwągi.

§ 3.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 09.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

§ 4.1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wypełniony formularz konsultacyjny można składać drogą elektroniczną na adres: urzadgminy@gminareszel.pl  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reszlu.

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Bezławki i Sołectwie Siemki, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki