Wersja obowiązująca z dnia

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

BURMISTRZ RESZLA
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz projektu budżetu Gminy Reszel na 2023 rok
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku:
 
 
 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:
  1. Zadanie z zakresu: Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2023 wynosi 100 790,00 zł
W roku 2022 na realizację zadania przeznaczono kwotę 73 599,00 zł. 
 
Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:
 • powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 • wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 1. Zasady przyznawania dotacji 
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057):
   • listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania). 
   • osobiście w Urzędzie Gminy w Reszlu w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania). 
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 23.12.2022 r. o godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 1. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
  1. aktualny odpis KRS potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  2. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
  3. statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
  4. gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
  5. oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.
W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie
 
 1. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
 2. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
 3. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako wkład własny niefinansowy w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
 4. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz oświadczenia należy zamieścić w VII sekcji wzoru oferty. 
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
 6. Dotacja nie będzie udzielana na:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
  3. projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
  4. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
  5. na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
  1. Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
  2. Opiniując ofertę komisja bierze pod uwagę spełnienie wymogów:
   1. formalnych:
    • czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie;
    • czy oferta została złożona na formularzu wg obowiązującego wzoru;
    • czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie);
    • czy oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami w KRS;
    • czy oferta jest złożona na zadanie zgodne z działalnością statutową oferenta:
   2. merytorycznych
    • doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    • uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
    • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych;
 8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla.
 10. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 
 
 1. Warunki Realizacji zadania publicznego
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana
 
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gminareszel.pl
 

Załączniki

 • Ogłoszenie
  format: pdf, rozmiar: 283.55 KB, data dodania:
 • Zawiadomienie
  format: pdf, rozmiar: 198.74 KB, data dodania: