Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dla podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Reszel na rok podatkowy 2023

I. PODATEK ROLNY 

  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  15  listopada  1984r.  o  podatku  rolnym (tekst jednolity   Dz. U. z  2020r. poz.333) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2023 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz  nie obniżyła ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi  74,05 zł za 1dt.– M.P.  z dnia 19-10-2022r. poz.995. Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi : 185,1250 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i  370,2500 zł od 1 ha fiz. gruntów (dla pozostałych gruntów). 

II. PODATEK LEŚNY

  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  30  października  2002r.  o  podatku  leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.888) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2023 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz  nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. 

Cena drewna wynosi  323,18 zł za 1m3 – M.P.  z dnia 20-10-2022r. poz.996. Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi: 71,0996 zł od 1 ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi: 35,5498 zł od 1 ha.
UWAGA ! Lasy ochronne od 01 stycznia 2016 roku podlegają opodatkowaniu stawką pełną (100%).  

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

  1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1. oraz leśnym pkt II.1. z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Normuje to art.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1540 ze zm.). 
  2. Rada Miejska w Reszlu Uchwałą Nr LXI/408/2022 z dnia 29-09-2022r. określiła stawki w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2023. 
  3. Uchwała Nr III/12/06 z dnia 12-12-2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian.

IV. INNE UCHWAŁY PODATKOWE 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu.
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite (ogólnopolskie) wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych,  które znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Przypomina się jednocześnie dla podmiotów składających deklaracje, że deklaracje DR-1 (podatek rolny) oraz deklaracje DL-1 (podatek leśny) należy składać do 15 stycznia, a deklaracje DN-1 (podatek od nieruchomości) do 31 stycznia danego roku podatkowego.

Uchwała Nr XXVII/196/2019 z dnia 27-10-2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej pozostaje bez zmian.

V. DODATKOWE INFORMACJE:

UWAGA! od 01 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku (rolny, leśny, od nieruchomości) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Reszlu informuje, że każda kartoteka prowadzona przez tut. Urząd posiada przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Przyjmując wpłatę na konkretny indywidualny numer rachunku, Urząd zaksięguje tę wpłatę na rzecz skojarzonej kartoteki danego podatnika i rodzaju należności.
Indywidualne numery rachunków oraz numery kont dla uregulowania zobowiązań i należności podatkowych będą wykazywane w decyzjach wymiarowych w 2023 roku lub osobiście w Urzędzie Gminy w Reszlu pokój nr 4. 

Płatności dokonywane na główny rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY w Reszlu Nr  04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 również będą księgowane zgodnie z tytułem przelewu.  

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE RADA MIEJSKA W RESZLU W 2023 ROKU 
NIE WPROWADZIŁA OPŁATY MIEJSCOWEJ 
NA TERENIE GMINY RESZEL  

Załączniki