Wersja archiwalna z dnia

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę niezabudowaną rolną, klasa R IVa w ewidencji gruntów oznaczoną jako  działka nr 143/9 o pow. 2176 m2 KW OL1K/00020911/4 położoną w obrębie geodezyjnym Zawidy gm. Reszel.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Reszla ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę niezabudowaną rolną, klasa R IVa w ewidencji gruntów oznaczoną jako  działka nr 143/9 o pow. 2176 m2 KW OL1K/00020911/4 położoną w obrębie geodezyjnym Zawidy gm. Reszel.

I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.

 • Działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do kwadratowego, porośnięta trawą. Sieć wodociągowa i telekomunikacyjna dostępna przy działce, sieć elektroenergetyczna dostępna w bliskiej okolicy, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazownicza i sieć ciepłownicza niedostępna w bliskiej okolicy.    
  • Cena wywoławcza: 38 600,- zł. 
   Podatek VAT – zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 685 ze zm.)
  • Wysokość wadium:  3 860,- zł.
  • Postąpienie ( minimum ):  390,- zł.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu przy ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 3.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 09.01.2023 r. na konto Urzędu w BS w Reszlu Nr 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 w taki sposób aby do dnia 09 stycznia 2023 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do: wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Reszla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Reszel uchwalonego przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą Nr XXXIII/135/2017 z dnia 23.02.2017 r., położona jest na terenie oznaczonym jako obszary zabudowanych wiejskich jednostek osadniczych – zwarta zabudowa.
 9. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 10. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Panią Grażyną Gałką, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  tel. kontaktowy: 89 755 39 20, w godz. od 7:30 do 15:30. 
 11. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016  poz. 1061.).
 12. Informacji dotyczących przetargu udziela pracownik Urzędu Pani Grażyna Gałka, telefon 89 755 39 20, w godz. od 7:30 do 15:30.
 13. Burmistrz Reszla zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Załączniki

 • Ogłoszenie
  format: pdf, rozmiar: 206.93 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.