Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Krasickiego

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Krasickiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Reszlu Nr XXXIX/249/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Krasickiego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2022 r. do 29.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, w godz. od 8oo do 15oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, 11-440 Reszel, pokój nr 4 o godz. 10 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Reszla.

Uwagi mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminareszel.pl,
w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy w Reszlu,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ RESZLA
Matek Janiszewski

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1)         administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina w Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel;

2)          kontakt z inspektorem ochrony danych – Pani Dorota Brandenburg, adres e-mail: iod@gminareszel.pl
3)         dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Reszla, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4)         odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)         dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.