Wersja obowiązująca z dnia

Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Reszlu

Zarządzenie Nr 135/2021
Burmistrza Reszla
z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  08 marca 199 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 ze zm.)oraz na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się Procedurę zgłaszania nieprawidłowości  i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Reszlu,  w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Reszlu do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury  i przestrzegania  zasad w niej zawartych. 

§ 3. Fakt zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i wprowadzanej Procedury pracownik potwierdza podpisując stosowne oświadczenie, które dołącza się do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia pracownika stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki