Wersja obowiązująca z dnia

Zapraszenie mieszkańców Gminy Reszel na spotkanie „Strategia Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Reszel na spotkanie.
W związku z opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Reszel tj.Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030

z a p r a s z a m

w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 1100
do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
przy ul. A. Mickiewicza 4 (sala widowiskowa),

 

gdzie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Reszel”, będącego wstępem do opracowania Strategii.
Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron Gminy Reszel, określenie potrzeb i  oczekiwań w  obszarach wymagających wsparcia oraz niezbędnych przedsięwzięć.
Serdecznie zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych, jednostek kultury, podmiotów gospodarczych do uczestnictwa w spotkaniu.

 

BURMISTRZ RESZLA

 Marek Janiszewski

Załączniki