Wersja obowiązująca z dnia

Komunikat Burmistrza Reszla

Szanowni Mieszkańcy Reszla 

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, jakoby samorząd Gminy Reszel, w imieniu którego działa Burmistrz Reszla, miał jakikolwiek wpływ na drastyczny wzrost cen ciepła, dostarczanego mieszkańcom naszego miasta niniejszym informuję, że kształtowanie się cen ciepła, podyktowane jest wzrostem cen gazu wykorzystywanego do celów grzewczych i jest to trend globalny. Polityka zakupowa poszczególnych krajów opiera się na zakupie gazu na giełdach towarowych po cenach rynkowych.

W Gminie Reszel od ok. 20 lat usługi w zakresie gospodarki cieplnej prowadzi podmiot prywatny. Jest to jednostka autonomiczna, niezależna od gminy, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i jest jedyną, świadczącą usługi w zakresie dostarczania ciepła w naszym mieście. Przedsiębiorca ten ustala cenę jednostki ciepła (taryfę) samodzielnie, jej wysokość nie podlega kontroli Urzędu Regulacji Energetyki, ponieważ moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Władze Gminy nie mają wpływu na kształtowanie się ceny jednostki ciepła, którą przedsiębiorstwo samodzielnie ustala w oparciu o cenę zakupu jednostki gazu, zużywanego do celów grzewczych. Nieprawdą jest również twierdzenie, jakoby Burmistrz Reszla zawierał jakiekolwiek umowy z przedsiębiorcą na dostawę ciepła do mieszkań. 

Stroną zawartych z przedsiębiorcą umów o dostawę ciepła są indywidualni odbiorcy bądź zarządcy (administratorzy) wspólnot mieszkaniowych, w tym min. zarząd SM Pionier. 

Drastyczne podwyżki cen energii cieplnej dotykają w równym stopniu mieszkańców jak i jednostki organizacyjne gminy, dlatego też, mając na uwadze dobro mieszkańców, podjęte zostały negocjacje z przedsiębiorcą, rozważane są możliwości organizacyjne i prawne, zmierzające do rozwiązania problemu, który dotyka nas wszystkich.  

aJednocześnie wystosowano pisma do parlamentarzystów z terenu Warmii i Mazur z prośbą o zainicjowanie stosownych zmian w prawie, aby zapobiegać powstawaniu podobnych sytuacji w przyszłości. 


Z wyrazami szacunku

Marek Janiszewski
Burmistrz Reszla