Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej nr 594 w m. Święta lipka do rowu melioracyjnego "RA-36" na dz. nr 47/4 i 48/4 obr. Święta Lipka gm. Reszel, pow. Kętrzyn

Załączniki