Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Reszel, 01.09.2021 r.

BURMISTRZ RESZLA

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXII/211/2020 Rady Gminy Reszel z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w następujących dziedzinach:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:
 1. Zadanie z zakresu: Promocja Gminy Reszel w zakresie rozpowszechniania turystyki oraz wartości historycznych i artystycznych.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 20.000,00 zł
W roku 2020 nie realizowano w/w zadania.

Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:
- powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II Zasady przyznawania dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) :

- listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,

w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) .

- osobiście w Urzędzie Gminy w Reszlu

 w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) .

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa

z dniem 22.09.2021 r. o godz. 1000 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
 1. aktualny odpis KRS potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 2. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
 3. statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
 4. gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską
  lub oświadczenie partnera,
 5. oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.

W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie

 1. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
 2. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
 3. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako wkład własny niefinansowy w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu
  na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
 4. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące
  się do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz oświadczenia należy zamieścić w VII sekcji wzoru oferty.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
 6. Dotacja nie będzie udzielana na:
 7. podejmowanie działalności gospodarczej,
 8. na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
 9. projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
 10. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
 11. na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana
  Zarządzeniem Burmistrza.
 2. Opiniując ofertę komisja bierze pod uwagę spełnienie wymogów:
 3. formalnych:

- czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie;

-   czy oferta została złożona na formularzu wg obowiązującego wzoru;

- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (zgodnie z ogłoszeniem
 o konkursie);

- czy oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami
w KRS;

- czy oferta jest złożona na zadanie zgodne z działalnością statutową oferenta:

 1. merytorycznych:

 - doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
 rzeczowego zadania;

- w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy, uwzględnienie   
  planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.    
  3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty  
   wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym
   świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
   na realizację zadań publicznych;

9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla.
 2. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

III . Warunki Realizacji zadania publicznego

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań
reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gminaresz

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

 

Załączniki