Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

BURMISTRZ RESZLA

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/14/2018  Rady Gminy Reszel z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok i Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w następujących dziedzinach: 

I.    Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:

1.    Zadanie z zakresu: Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 16.000,00 zł
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosiła 15.000,00 zł

2.    Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 7.000,00 zł
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosiła 5.000,00 zł

3.    Zadanie z zakresu: Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 5 000,00 zł
W 2018 roku nie zrealizowano w/w zadania, z powodu braku ofert. 

Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:
- powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II.       Zasady przyznawania dotacji:

1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) : 
- listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, 
w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) . 
- osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu
 w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) . 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 
z dniem 23 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
2.    Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
a)    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b)    w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane  w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
c)    statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub  gdy w statucie nastąpiły zmiany,
d)    gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
e)    oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.
W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie

3.    Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.

4.    Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

5.    Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.

6.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.

7.    Dotacja nie będzie udzielana na:
a)    podejmowanie działalności gospodarczej,
b)    na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
c)    projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
d)    na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e)    organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f)    na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
8. a) Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana 
          Zarządzeniem Burmistrza.
     b) Opiniując ofertę komisja bierze pod uwagę kryteria określone w Programie Współpracy 
          z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 a w szczególności:
•    Kryteria merytoryczne :
-  Doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ofercie (takich samych lub podobnych)
- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
9. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Reszla protokół z posiedzenia komisji oraz propozycje do przyznania dotacji. 
10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11.    Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

12.    Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

III . Warunki Realizacji zadania publicznego 
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań
reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej www.ugreszel.pl


                                      BURMISTRZ RESZLA 
                                         Marek Janiszewski 
 

Załączniki: