Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o naborze wniosków o dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel.

Ogłoszenie 
Burmistrza Reszla
z dnia 06 lutego 2019 r.

o naborze wniosków o dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel. 

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Reszel na rok 2019: 

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

II. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji: 

 1. ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2018r. , poz. 2067 ze zm. ), 
 2. art. 250-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
  (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2500),
 3. uchwała Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 czerwca 2017 r.
  (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego  z 6 lipca 2017r., poz. 2017 r. poz. 2965) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel. 

III. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach spełniających kryteria wymienione w § 2 ust.1 uchwały oraz na sfinansowanie nakładów wyszczególnionych w § 2 ust.4 uchwały. 

IV. Dotacja z budżetu Gminy Reszel na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty. 

W przypadku gdy na prace lub roboty budowlane przy zabytku podmiot otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Reszel wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych źródeł nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

V. Uprawnienie wykonawcy: 

O dotację może się starać każdy podmiot, będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1 uchwały. 

VI. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała. 

VII. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Reszlu w drodze odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji. 

VIII. Wymagania formalne: 

 1. Wnioski należy składać na załączonym  do ogłoszenia formularzu wraz z wymienionymi w druku wniosku załącznikami.

Wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. 

Wnioskodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą, może być przyznana dotacja, stanowiąca pomoc de minimis zgodnie, z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, Nr 352/1 z dnia 24.12.2013 r.)

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji i załącznikami, zobowiązany jest przedłożyć:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie oraz wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 1. Miejsce i termin składania wniosków: 

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” w dwóch terminach: do dnia 28 lutego oraz do 31 sierpnia 2019r. w Urzędzie Gminy w Reszlu w godzinach pracy urzędu (tj.7.30-15.30) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Reszlu).

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacji udziela : Magdalena Drapała, tel. (89) 755-39-25. 

Załącznik: 

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu nr XXXIX/272/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. 
 2. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel.

Ogłoszenie, uchwała i wniosek będą dostępne w Urzędzie Gminy w Reszlu, pok. Nr 3 Dział Techniczo-Budowlany (ul. Reymonta 1-4) w godzinach pracy urzędu (tj.7.30-15.30) oraz pod adresem internetowym: http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/kategoria/1069/ochrona-zabytkow.html

Załączniki