Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki i opłaty

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Informacja dla podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Reszel na rok podatkowy 2019

UWAGA !!!

OD 01 LIPCA 2019r. NOWE FORMULARZE NA PODATKI LOKALNE 

więcej informacji pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/zmiany-w-prawie/nowe-formularze-podatkow-lokalnych/

 

 

I.  PODATEK   ROLNY 

  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  15  listopada  1984r.  o  podatku  rolnym (tekst jednolity   Dz. U. z  2017r. poz.1892 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2019 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz  nie obniżyła ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 54,36 zł za 1dt.– M.P.  z dnia 19-10-2018r. poz.1004. Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi: 135,9000 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 271,8000 zł od 1 ha fiz. gruntów (dla pozostałych gruntów). 

II. PODATEK   LEŚNY

  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  30  października  2002r.  o  podatku  leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1821 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2019 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. 

Cena drewna wynosi  191,98 zł za 1m3 – M.P.  z dnia 19-10-2018r. poz.1005. Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi: 42,2356 zł od 1 ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi: 21,1178 zł od 1 ha.

UWAGA ! Lasy ochronne od 01 stycznia 2016 roku podlegają opodatkowaniu stawką pełną (100%).  

III. PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

  1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1. oraz leśnym pkt II.1. z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Normuje to art.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1445 ze zm.). 
  2. Rada Miejska w Reszlu Uchwałą Nr LXII/435/2018 z dnia 24-10-2018r. określiła stawki w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019. Natomiast Uchwała Nr III/12/06 z dnia 12-12-2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian.

IV. INNE UCHWAŁY  PODATKOWE 

Od roku podatkowego 2016 obowiązują formularze podatkowe tj. deklaracje i informacje w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości określone w Uchwale Rady Miejskiej w Reszlu Nr XIV/116/2015 z dnia 26-11-2015r. 

Przypomina się jednocześnie dla podmiotów składających deklaracje,  że deklaracje DR-1 (podatek rolny) oraz deklaracje  DL-1 (podatek leśny) należy składać do 15 stycznia,  a deklaracje DN-1 (podatek od nieruchomości) do 31 stycznia danego roku podatkowego.

Adres poczty internetowej w sprawie podatków:  podatki@ugreszel.pl lub oplaty@ugreszel.pl 

V. DODATKOWE INFORMACJE:

UWAGA ! od 01 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku (rolny, leśny, od nieruchomości) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dotyczących podatków lokalnych to: BANK SPÓŁDZIELCZY w Reszlu Nr  04 8851 0008 2001 0000 0101 0001  

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE  RADA MIEJSKA W RESZLU W 2019 ROKU 
NIE WPROWADZIŁA OPŁATY MIEJSCOWEJ 
NA TERENIE GMINY RESZEL