Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki i opłaty

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Informacja dla podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Reszel na rok podatkowy 2019

I.  PODATEK   ROLNY 

  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  15  listopada  1984r.  o  podatku  rolnym (tekst jednolity   Dz. U. z  2017r. poz.1892 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2019 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz  nie obniżyła ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 54,36 zł za 1dt.– M.P.  z dnia 19-10-2018r. poz.1004. Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi: 135,9000 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 271,8000 zł od 1 ha fiz. gruntów (dla pozostałych gruntów). 

II. PODATEK   LEŚNY

  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  30  października  2002r.  o  podatku  leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1821 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2019 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. 

Cena drewna wynosi  191,98 zł za 1m3 – M.P.  z dnia 19-10-2018r. poz.1005. Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi: 42,2356 zł od 1 ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi: 21,1178 zł od 1 ha.

UWAGA ! Lasy ochronne od 01 stycznia 2016 roku podlegają opodatkowaniu stawką pełną (100%).  

III. PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

  1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1. oraz leśnym pkt II.1. z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Normuje to art.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1445 ze zm.). 
  2. Rada Miejska w Reszlu Uchwałą Nr LXII/435/2018 z dnia 24-10-2018r. określiła stawki w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019. Natomiast Uchwała Nr III/12/06 z dnia 12-12-2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian.

IV. INNE UCHWAŁY  PODATKOWE 

Od roku podatkowego 2016 obowiązują formularze podatkowe tj. deklaracje i informacje w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości określone w Uchwale Rady Miejskiej w Reszlu Nr XIV/116/2015 z dnia 26-11-2015r. 

Przypomina się jednocześnie dla podmiotów składających deklaracje,  że deklaracje DR-1 (podatek rolny) oraz deklaracje  DL-1 (podatek leśny) należy składać do 15 stycznia,  a deklaracje DN-1 (podatek od nieruchomości) do 31 stycznia danego roku podatkowego.

Adres poczty internetowej w sprawie podatków:  podatki@ugreszel.pl lub oplaty@ugreszel.pl 

V. DODATKOWE INFORMACJE:

UWAGA ! od 01 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku (rolny, leśny, od nieruchomości) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dotyczących podatków lokalnych to: BANK SPÓŁDZIELCZY w Reszlu Nr  04 8851 0008 2001 0000 0101 0001  

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE  RADA MIEJSKA W RESZLU W 2019 ROKU 
NIE WPROWADZIŁA OPŁATY MIEJSCOWEJ 
NA TERENIE GMINY RESZEL