Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/14/2018  Rady Gminy Reszel z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”. 

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.). 

I. Rodzaj zadania 
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obwiązek szkolny w roku 2019.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2019 wynosi – 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji:
 Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania: 
Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2019 r. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
Warunki realizacji zadania:

 • dowóz dzieci niepełnosprawnych (z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) z terenu gminy Reszel z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu i z powrotem do miejsca zamieszkania, z następujących miejscowości w Gminie Reszel; Klewno, Młyn Grodzki i punkt zborny w Reszlu.
 • dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich), 
 • w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

V. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa z dniem 02 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 

Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11- 440 Reszel. 

Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2016 r. poz.1300).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności: 
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, 
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia. 
 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: 
  • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; 
  • statut; 
  • wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Reszla, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu, \
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie, 
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, 
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, 
  6. wyłania jednego realizatora zadania publicznego, który złożył ofertę lub unieważnia konkurs, gdy oferta nie spełnia wymagań zamawiającego.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

 • ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone niezgodnie z wzorem, 
 • złożone po terminie, 
 • złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, 
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 
 • błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie z wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2016 r. poz.1300) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. 
 • Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 • Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent. 

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 11. 

Warunkiem zawarcia umowy jest: 

 1. złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). 
 2. złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 11. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2016 r. poz.1300).

VII Zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty realizowane przez Gminę Reszel w roku ubiegłym (z uwzględnieniem wysokości dotacji).
Gmina Reszel na realizację zadania tego rodzaju w 2018 roku, przeznaczyła 46 200,00 zł 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ugreszel.pl
 

Załączniki: