Wersja obowiązująca z dnia

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w zw. z § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ust. 2 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postepowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III
postanawia co następuje:

§ 1.
Powołuje się na członka Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu Pana Karola Światłowskiego, zam. Reszel, jako osobę wskazaną przez Komisarza Wyborczego.

§ 2.
1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Olsztynie III.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.
3. Uzupełniony skład komisji określony jest w załączniku do postanowienia.


§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

Miejska Komisja Wyborcza w Reszlu, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, Sala konferencyjna – pok. Nr 9:
1. Grażyna Ewa Grzyb, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Reszel
2. Anna Jeziorek, zgłoszona przez KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA, zam. Klewno
3. Wincenty Koziej, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Dębnik
4. Karol Światłowski, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Reszel
5. Antoni Trypucki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Reszel
6. Agnieszka Wieczorkowska, zgłoszona przez KWW KATARZYNY ŚLIMAK - DUDA, zam. Reszel
7. Anna Wysocka, zgłoszona przez KWW MARKA JANISZEWSKIEGO, zam. Reszel

 

http://olsztyn.kbw.gov.pl/pliki/1537451323_11_Post_kom_o_uzup_skladu_RESZEL_-_III.pdf