Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono przez Krzysztof Iwanow

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

BURMISTRZ RESZLA

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały XLVI/324/2017 Rady Gminy Reszel z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, w następujących dziedzinach:
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:
Zadanie z zakresu: Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi 5.000,00 zł
W 2017 roku Gmina Reszel nie realizowała w/w zadania.
Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę: - powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, - wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) :
- listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) .
- osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu,
w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) .
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa
z dniem 29 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
c) statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
d) gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
e) oświadczenia i inne informacje wynikające ze wzoru oferty.
W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie
3. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
4. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
5. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
7. Dotacja nie będzie udzielana na:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
c) projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
d) na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e) organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
8. a) Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
b) Oceniając ofertę komisja bierze pod uwagę kryteria określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 a w szczególności:
 Kryteria merytoryczne :
- Doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ofercie (takich samych lub podobnych)
- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
9. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Reszla protokół z posiedzenia komisji oraz propozycje do przyznania dotacji.
10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
12. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
III . Warunki Realizacji zadania publicznego
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ugreszel.pl

Załączniki: