Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

BURMISTRZ RESZLA
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XLVI/324/2017 Rady Gminy Reszel z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, w następujących dziedzinach: 
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:
 1. Zadanie z zakresu: Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi 5.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosiła 2.908,60 zł
 2. Zadanie z zakresu: Kulturalne Ferie Bez Używek
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi 5.000,00 zł
  W 2017 roku żadna organizacja nie realizowała w/w zadania. 
 3. Zadanie z zakresu: Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi 15.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosiła 15.000,00 zł
 4. Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi 65.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosiła 60.000,00 zł
 5. Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosi 53.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2017 wynosiła 43.000,00 zł

Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:

 • powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 • wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
II.    Zasady przyznawania dotacji:
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) : 
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) . 
  • osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania). 
   Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 24 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
  1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  2. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
  3. statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
  4. gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
  5. oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.

W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie

 1. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
 2. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
 3. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
 5. Dotacja nie będzie udzielana na:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
  3. projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
  4. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
  5. organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
  6. na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 6.  
  1. Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
  2. Oceniając ofertę komisja bierze pod uwagę kryteria określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 a w szczególności:
   • Kryteria merytoryczne:
    -  Doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ofercie (takich samych lub podobnych)
    - kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
    - planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
    - rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
 7. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Reszla protokół z posiedzenia komisji oraz propozycje do przyznania dotacji. 
 8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 10. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 
III . Warunki Realizacji zadania publicznego 
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana
 
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ugreszel.pl
 
 
 

Załączniki: