Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel

Załączniki