Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca posiadania rachunków za wywóz ścieków

Informacja dotycząca posiadania rachunków za wywóz ścieków

             Urząd Gminy w Reszlu przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

            Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). Jeden rachunek nie załatwia sprawy. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany.

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Kto może wywozić ścieki?

            Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Reszla. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny.

Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. 

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem, ponieważ większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach.  Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

 Mimo iż w gminie Reszel wybudowano ponad 32,341 km kanalizacji, to jest jeszcze sporo rozproszonej zabudowy z szambami wybudowanymi wiele lat temu i w złym stanie technicznym. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Gminy Reszel z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione. Jeżeli do kogoś argumenty o szkodliwości wprowadzania ścieków do środowiska nie trafiają, to może niech przekona go nieuchronność kary za niewywożenie ścieków.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 .ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.    5 ust. 1- podlega karze grzywny.

 

Załączniki