Wersja obowiązująca z dnia

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy m.in.:

 1. doradztwo prawne w sprawach dotyczących funkcjonowania Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu,
 2. wydawanie opinii prawnych: pisemnych i ustnych, oraz porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach dotyczących spraw załatwianych przez Urząd, w szczególności w sprawach:
  1. projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
  2. skomplikowanych,
  3. zawieranych umów: długoterminowych, nietypowych, bądź dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
  4. odmowy uznania zgłaszanych roszczeń i żądań majątkowych,
  5. umarzania wierzytelności w znacznej kwocie,
  6. zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
  7. związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
  8. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 3. udzielania informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa w zakresie działalności Gminy, Urzędu Gminy i Burmistrza jako organu,
 4. reprezentowanie Gminy  oraz Urzędu przed sądami i organami administracji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
 
mgr Monika Szypulewska
 
mgr Żanetta Jania