Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Dział Administracyjno - Prawny

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób.

 

Termin załatwienia

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Osoba kontaktowa

Klaudia Zubrycka

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel 

- pok. nr 10

 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 05

 
Adres e-mail

dz.gosp@ugreszel.pl

 

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna/ zezwolenie.

 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel 

- pok. nr 10

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek (wniosek należy wydrukować dwustronnie).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

 1. Kserokopię licencji na wykonywanie przewozów pasażerskich.\
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w szczególności układ dróg, granice administracyjne miejscowości, przebieg linii z naniesionymi przystankami, na które wnioskodawca ma wydane uzgodnienia zasad korzystania).
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 5. Cennik (uwzględniający uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów).
 6. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach ( w formie podpisanego oświadczenia).
 7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (dane tego rodzaju w odniesieniu do linii, na które wydano zezwolenia, podawane są później w rocznym sprawozdaniu statystycznym do GUS).

Do wglądu: oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie krajowym dołącza się: 

 1. kserokopię licencji,
 2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległość między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków położonych w granicach administracyjnych miast, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 

Opłaty

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz.783, t. j.) wniosek zwolniony jest z pobierania opłaty skarbowej.

Opłaty pobiera się za wydanie zezwolenia:

 1. Dla przewozu regularnego - obszar gminy

  do 1 roku – 100 zł,
  do 2 lat – 150 zł,
  do 3 lat – 200 zł,
  do 4 lat – 250 zł,
  do 5 lat – 300 zł.
   
 2. Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny.
 3. Za zmianę zezwolenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty uiszczanej za zezwolenie.
 4. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty uiszczonej za wydane zezwolenie.
 5. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 6. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu lub na rachunek
Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Reszla.

 

Uwagi

 1. ​Rozkład jazdy jest integralną częścią zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego w związku z czym brak ważnego zezwolenia skutkuje koniecznością uznania, że drogowy przewóz osób odbywał się bez wymaganego zezwolenia.
   
 2. Po upływie okresu, na jaki wydano zezwolenie, przedłuża się je, na wniosek przedsiębiorcy, na okres nie przekraczający 5 lat, o ile nie wystąpiły przypadki nieprzestrzegania zezwolenia lub przypadki, w których należy je cofnąć.

  Przedsiębiorca starający się o przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym powinien złożyć stosowny wniosek w terminie 2 miesięcy przed wygaśnięciem wcześniejszego zezwolenia.
   
 3. Zmiany danych przewoźnika, zarówno we wniosku jaki i załącznikach należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia powstania zmian. Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o jego zmianę. Organ wydający zezwolenie musi je zmienić, jeżeli zmiana dotyczy oznaczenia, siedziby, adresu.

  W przypadku zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków wniosek o zmianę może, lecz nie musi być załatwiony pozytywnie.
   
 4. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wygasa z powodu:
  - zrzeczenia się zezwolenia przez przewoźnika,
  - po upływie terminu określonego w zezwoleniu,
  - śmierci posiadacza zezwolenia,
  - likwidacji albo postawienia w stan upadłości przedsiębiorcy.
 5. Ponadto zezwolenie może zostać cofnięte w przypadkach:
  - cofnięcia licencji na wykonywanie przewozów pasażerskich,
  - naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane,
  - niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów co najmniej przez 3 miesiące,
  - odstąpienie zezwolenia osobie trzeciej.
  W sytuacji cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne jego wydanie nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.


Załączniki:
Wniosek – przewozy regularne osób.
Wniosek – przewozy regularne specjalne.

 

Podstawa prawna

​Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 ).