Wersja obowiązująca z dnia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel 
telefon: (89) 755 02 33
fax: (89) 755 02 33
e-mail: sekretariat@mopsreszel.pl
Kierownik: Patrycja Waszczuk-Ćwik

 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik do Uchwały
Nr X/47/2011
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 maja 2011 r.

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, z siedzibą przy ul. Kolejowej 25A, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Reszel.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240   z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 102 z późn. zm.),
 11. Ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.    z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 12. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn zm.),
 13. innych ustaw i aktów wynikających z przepisów prawa.
§ 3. 1. Ośrodek zakresem swojej działalności obejmuje obszar miasta i gminy Reszel.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Reszla.
 
Rozdział 2.
Cele i zadania
 
§ 4. Cele Ośrodka:
 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 5. Zadania Ośrodka:
Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę z godnie z ustawą o pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje również inne zadania:
 1. W zakresie świadczeń rodzinnych określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 2. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 3. W trybie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 4. Wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych.
 5. Określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
 6. Na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
§ 6. Organizując pomoc społeczną, Ośrodek współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Ośrodka
 
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za jego działalność odpowiedzialny.
 1. Kierownik działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Reszla.
 2. Z upoważnienia Burmistrza Reszla Kierownik Ośrodka, a także inne osoby upoważnione przez Burmistrza, na wniosek Kierownika Ośrodka, wydają decyzje administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 3. Z upoważnienia Burmistrza Reszla Kierownik Ośrodka, a także inne osoby upoważnione przez Burmistrza, na wniosek Kierownika Ośrodka, prowadzą postępowania i wydają decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka poprzez podział zadań pomiędzy pracowników.
 5. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.
 6. Kierownika zatrudnia i rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz Reszla.
 7. Kierownik odpowiada przed Burmistrzem Reszla za właściwą realizację zadań Ośrodka.
 8. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Reszlu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 9. Kontrola zarządcza Ośrodka sprawowana jest w ramach obowiązku nadzoru przez Kierownika i Głównego Księgowego Ośrodka.
 10. W czasie nieobecności Kierownika, spowodowanej urlopem lub chorobą, zastępstwo pełni pracownik, któremu Kierownik Ośrodka udzieli czasowego upoważnienia.
§ 8. Struktura Ośrodka obejmuje następujące komórki organizacyjne:
 1. Dział pomocy społecznej.
 2. Dział świadczeń rodzinnych.
 3. Stanowiska wspólne dla realizacji zadań Ośrodka.
 4. Ośrodki wsparcia:
  1. Klub Integracji Społecznej,
  2. Klub Seniora.
§ 9. 1. Zasady działania i organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.
2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Reszla.
3. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.
 
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka
 
§ 10. 1. Zasady działalności finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.
3. Nadzór nad działalnością finansową Ośrodka sprawuje Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.
 
Rozdział 5.
Mienie Ośrodka
 
§ 11. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
 
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie ogólne przepisy.
§ 13. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
§ 14. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 15. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu, uchwalającej niniejszy statut.