Wersja obowiązująca z dnia

Skarbnik

mgr Julita Paprocka
tel. (89) 755 39 15


Zadania Skarbnika Gminy
- głównego księgowego budżetu
 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  1. zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
 5. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Dział Budżetowo - Finansowy oraz jednostki i zakłady budżetowe,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 7. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian
  3. następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności:
  1. zakładowego planu kont,
  2. obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
  3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 9. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

§ 13. 1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie rachunkowości Gminy,
 3. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych z budżetem gminy,
 6. wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy określonych w ustawie o finansach publicznych,
 7. nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych,
 8. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 9. przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowywaniem danych do projektu budżetu,
 10.  współpraca, koordynowanie zadań i zapewnienie przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu i innych planów finansowych,
 11. nadzorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 12. dokonywanie analizy budżetu, sporządzanie sprawozdania z jego wykonania i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,
 13. dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie,
 14. nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych gminy,
 15. zapewnienie właściwej realizacji dochodów gminy, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach i finansowaniu gmin i opłacie skarbowej, a także przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych,
 16. zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych,
 17. zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 18. zapewnienie ewidencjonowania majątku gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę,
 19.  analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowania środków finansowych Gminy,
 20. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

3. Skarbnik jako główny księgowy budżetu:

 1. prowadzi rachunkowość w zakresie budżetu,
 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
 4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. wykonuje inne czynności odpowiadające obowiązkom głównego księgowego określone w ustawie o finansach publicznych.

4. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

5. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez Burmistrza na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

6. Skarbnikowi podlega bezpośrednio

 1. Kierownik Działu Budżetowo-Finansowego