Skarbnik

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Kierownictwo Urzędu
Wersja z dnia

Skarbnik

mgr Julita Paprocka
tel. (89) 755 39 15


Zadania Skarbnika Gminy
- głównego księgowego budżetu
 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  1. zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
 5. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Dział Budżetowo - Finansowy oraz jednostki i zakłady budżetowe,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 7. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian
  3. następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności:
  1. zakładowego planu kont,
  2. obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
  3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 9. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

§ 13. 1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie rachunkowości Gminy,
 3. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych z budżetem gminy,
 6. wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy określonych w ustawie o finansach publicznych,
 7. nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych,
 8. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 9. przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowywaniem danych do projektu budżetu,
 10.  współpraca, koordynowanie zadań i zapewnienie przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu i innych planów finansowych,
 11. nadzorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 12. dokonywanie analizy budżetu, sporządzanie sprawozdania z jego wykonania i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,
 13. dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie,
 14. nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych gminy,
 15. zapewnienie właściwej realizacji dochodów gminy, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach i finansowaniu gmin i opłacie skarbowej, a także przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych,
 16. zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych,
 17. zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 18. zapewnienie ewidencjonowania majątku gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę,
 19.  analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowania środków finansowych Gminy,
 20. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

3. Skarbnik jako główny księgowy budżetu:

 1. prowadzi rachunkowość w zakresie budżetu,
 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
 4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. wykonuje inne czynności odpowiadające obowiązkom głównego księgowego określone w ustawie o finansach publicznych.

4. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

5. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez Burmistrza na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

6. Skarbnikowi podlega bezpośrednio

 1. Kierownik Działu Budżetowo-Finansowego