Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kierownictwo Urzędu

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Skarbnik

Julita PAPROCKA
tel. (0-89) 755 39 15


Zadania Skarbnika Gminy
- głównego księgowego budżetu
1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
2) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
3) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
4) prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Dział Budżetowo - Finansowy oraz jednostki i zakłady budżetowe,
6) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
7) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian
c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
9) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu.

§ 13.1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie rachunkowości Gminy,
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy,
4) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
5) parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych z budżetem gminy,
6) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy określonych w ustawie o finansach publicznych,
7) nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych,
8) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
9) przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowywaniem danych do projektu budżetu,
10) współpraca, koordynowanie zadań i zapewnienie przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu i innych planów finansowych,
11) nadzorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
12) dokonywanie analizy budżetu, sporządzanie sprawozdania z jego wykonania i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,
13) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie,
14) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych gminy,
15) zapewnienie właściwej realizacji dochodów gminy, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach i finansowaniu gmin i opłacie skarbowej, a także przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych,
16) zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych,
17) zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczaniem dotacji udzielanych z budżetu gminy,
18) zapewnienie ewidencjonowania majątku gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę,
19) analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowania środków finansowych Gminy,
20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

3. Skarbnik jako główny księgowy budżetu:

a) prowadzi rachunkowość w zakresie budżetu,
b) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
c) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
d) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) wykonuje inne czynności odpowiadające obowiązkom głównego księgowego określone w ustawie o finansach publicznych.

4. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

5. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez Burmistrza na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

6. Skarbnikowi podlega bezpośrednio

1) Kierownik Działu Budżetowo-Finansowego