Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie 46/2023 Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: Raportu o stanie Gminy Reszel za 2022 rok

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie 46/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: Raportu o stanie Gminy Reszel za 2022 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.Przedkłada się Radzie Miejskiej w Reszlu Raport o stanie gminy Reszel za 2022 rok w celu podjęcia uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu Burmistrzowi Reszla wotum zaufania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki

Treść aktu