Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XIX/140/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania. 

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIX/140/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506,ze zm.) oraz art.  6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust.1 pkt 1 i, ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§1.Podstawą ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Reszel jest liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, na której odpady są wytwarzane.

§2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 3.

§3.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 29,00 zł jeżeli odpady komunalne zbierane  są w sposób selektywny.
2. W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawkę opłaty, ustaloną w ust. 1 podwyższa się dwukrotnie. Podwyższona stawka opłaty wynosi 58,00 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości: 

1)    jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 169,30 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
2)    jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 677,20 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

§5.1.Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Reszel zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  bez wezwania  miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
2.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Reszlu albo na rachunek bankowy budżetu Gminy z dopiskiem „opłata za odpady”. 

§6.Stawki opłat, o których mowa w § 3 nie obejmują kosztu nabycia, wynajęcia lub wydzierżawienia pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1)     Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania,
2)    Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania,
3)    Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania,

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od  dnia 1 lutego 2020 roku.

Załączniki

Treść aktu