Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmian do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr VIII/64/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.W regulaminie Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącym załącznik do uchwały  Nr LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel zmienia się § 3 ust 10 pkt 1), który  otrzymuje brzmienie:
„1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego z wyszczególnieniem limitu wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące,
z zastrzeżeniem, że zgłaszane zadanie nie może przekroczyć 50%  puli środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne i  50% puli środków przeznaczonych na wydatki bieżące w ramach RBO.”
2. Zmiany określone w ust. 1 mają zastosowanie po raz pierwszy do Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

Treść aktu