Wersja obowiązująca z dnia

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 rok

BURMISTRZ RESZLA

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/310/2021 Rady Gminy Reszel z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w następujących dziedzinach:

I.    Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:

 1. Zadanie z zakresu: 
  Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 73 599,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 50 550,00zł
   
 2. Zadanie z zakresu:
  Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych 
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 25.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 25 000,00 zł
   
 3. Zadanie z zakresu:
  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzież – zdrowe ferie 
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 5.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 5 000,00 zł. 
  Zadania nie realizowano.
   
 4. Zadanie z zakresu:
  Kulturalne Ferie Bez Używek
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 5.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 5 000,00 zł. 
  Zadania nie realizowano. 
   
 5. Zadanie z zakresu:
  Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej 
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 100.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 95 000,00 zł
   
 6. Zadanie z zakresu:
  Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży 
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 53.000,00 zł
  W roku 2021 nie realizowano w/w zadania

Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:

 • powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 • wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II Zasady przyznawania dotacji 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057): 
  • Listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania).
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Reszlu w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania).
   Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 23.12.2021 r. o godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
    
 2. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
  • aktualny odpis KRS potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  • w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
  • statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
  • gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
  • oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.

   W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie
    
 3. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
 5. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako wkład własny niefinansowy w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
 6. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz oświadczenia należy zamieścić w VII sekcji wzoru oferty. 
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
 8. Dotacja nie będzie udzielana na:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
  3. projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
  4. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
  5. na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
  1. Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
  2. Opiniując ofertę komisja bierze pod uwagę spełnienie wymogów:
   1. formalnych: 
    • czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie;
    • czy oferta została złożona na formularzu wg obowiązującego wzoru;
    • czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie);
    • czy oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami w KRS;
    • czy oferta jest złożona na zadanie zgodne z działalnością statutową oferenta:
   2. merytorycznych: 
    • doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    • uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
    • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych;
 10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla.
 12. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

III . Warunki Realizacji zadania publicznego 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadańnreguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana

 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gminareszel.pl

 

Załączniki