Wersja obowiązująca z dnia

Burmistrz Reszla ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla 

Burmistrz Reszla ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  na 2022 r.

 1. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Przedmiotem konsultacji jest Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.
 3. Opinie i uwagi należy przedkładać: do dnia 24 listopada 2021 roku: 
  1. osobiście w UG – w godzinach pracy Urzędu Gminy w Reszlu, 
  2. drogą elektroniczną na załączonym do ogłoszenia formularzu poprawkowym na adres karolina.breziuk@gminareszel.pl
 4. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu społecznego: 
  1. umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  2. wyrażenia pisemnej opinii na załączonym do ogłoszenia formularzu poprawkowym 
  3. wysłanie drogą elektroniczną projektu programu do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Gminy Reszel 
 5. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone: 
  1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Reszlu, 
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  3. na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

Załączniki