Wersja obowiązująca z dnia

Budżet Gminy Reszel na  2019 rok

Uchwała Nr III/28/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na  2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 08  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

uchwala się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 563 745,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:   - dochody bieżące w wysokości  31 758 515,00 zł
             - dochody majątkowe w wysokości  6 805 230,80 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 761 847,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:  - wydatki bieżące w wysokości  30 730 182,18 zł,
            - wydatki majątkowe w wysokości  11 031 665,71 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 9 803 265,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr  2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku,  w wysokości 8 711 993,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 198 102,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie  3 198 102,09 zł.

§ 4.1.Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 6 005 751,97 zł, rozchody w wysokości 2 807 649,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,  zaciąganych na:
      
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 005 751,97 zł.

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.
    
§ 7. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 150 466,00 zł.

 § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 132 000,00 zł  na  realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 rok poz. 519, z późn.zm.):

1) dochody w wysokości – 120 000,00 zł,
2) wydatki w wysokości –  120 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 rok poz. 1289, późn. zm.):

1) dochody w wysokości –  936 414,00 zł,
2) wydatki w wysokości  –  936 414,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 280 961,74 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 280 961,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 67 770,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 11 700,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 56 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi  63 700,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 166 300,00 zł, z tego:

a) 56 300,00 zł na odprawy pracowników samorządowych,
b) 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały,  na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 005 751,97 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

a) wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać w dziale sumy planowanych wydatków na wynagrodzenia i składek od nich należnych,
b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału oraz w ramach paragrafów  w odniesieniu do czwartej cyfry określającej sposób finansowania,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy do wysokości limitów określonych w § 6  Uchwały w kwocie 1 000 000,00 zł,
5) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
6) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie Uchwały  powierza się Burmistrzowi Reszla. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Załączniki