Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Kierownik (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Miejsce zatrudnienia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i ul. Podzamcze 1a

Nr ogłoszenia: 4/2018

Identyfikator: 4

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ RESZLA
ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

kierownicze stanowisko urzędnicze:  
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu

 1. Wymagania formalne: 
  1. obywatelstwo polskie – O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm) 
  2.  wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy  świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. psychologia lub pedagogika lub nauki o rodzinie lub praca socjalna lub polityka społeczna.
  3. 5  letni staż pracy w  tym co najmniej 3 letni staż w pomocy  społecznej oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej
  5.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
  6. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku pracy. 
  8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ( art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
  9. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy- kodeks rodzinny i opiekuńczy. prawa pracy, finansów publicznych, kodeksu  postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, 
  2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  3. Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, odporność nas stres.
  4. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim.
  5. Znajomość obsługi komputera.
  6. pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. 
   Spełnienie wymagań dodatkowych weryfikowane będzie w dalszym etapie postępowania  poprzez test umiejętności oraz w toku rozmowy kwalifikacyjnej
 3.  Opis zadań wykonywanych na stanowisku: 
  Do zadań Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy należy m.in.:
  Organizowanie pracy  w Środowiskowym Domu Samopomocy  w sposób zapewniający wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą  ich skuteczność, poprzez
  1. zapewnienie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z przepisami prawa,
  2. zatrudnienie pracowników środowiskowego domu samopomocy zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi regulowanymi w przepisach prawa,
  3. wyposażenie  śds w wyposażenie niezbędne do pracy z pensjonariuszami,
  4. opracowanie dokumentów (organizacyjnych i merytorycznych) związanych z działalnością jednostki,
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja usług w ŚDS zgodnie  z wymogami przepisów prawa,
  6. odpowiedzialność za prawidłowość gospodarki finansowej, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
  1. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i ul. Podzamcze 1a 
  2. Praca przy komputerze; kontakt z klientem  zewnętrznym i wewnętrznym oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy. 
  3. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.
  4. Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Reszlu, w rozumieniu przepisów   rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w styczniu 2018  r. wyniósł mniej niż 6%.
 5. Wymagane dokumenty: 
  1. List motywacyjny, 
  2. CV 
  3. kserokopie świadectw i dyplomów ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie, 
  4. kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie złożone w trybie art. 233 Kodeksu Karnego, 
  6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na stanowisku, 
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  8. oświadczenie o niekaralności z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 6. Dokumenty dodatkowe: 
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i in., 
  2. kserokopie świadectw pracy z miejsc poprzedniego zatrudnienia, 
  3. inne dokumenty, które wg opinii kandydata mogą być pomocne przy ocenie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Reszlu , lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Nabór – Kierownik ŚDS” ” w terminie do dnia 02 marca 2018 roku do godz.12.00. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na tablicy przy ul. Rynek. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn .zm.)”. 
 

Załączniki: