Ogłoszenie Burmistrza Reszla o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wersja z dnia

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

BURMISTRZ RESZLA

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/310/2021 Rady Gminy Reszel z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w następujących dziedzinach:

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:

 1. Zadanie z zakresu: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 5.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 5.000,00 zł
  Zadania nie realizowano
 2. Zadanie z zakresu: Kulturalne Wakacje Bez Używek
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 5.000,00 zł
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosiła 5.000,00 zł
  Zadania nie realizowano

Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:

 • powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 • wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II Zasady przyznawania dotacji 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057): 
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania). 
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Reszlu w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania). 

   Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 04.07.2022 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
    
 2. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki)
  • aktualny odpis KRS potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  • w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane  w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
  • statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
  • gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
  • oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.

   W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie
 3. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
 5. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako wkład własny niefinansowy w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
 6. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz oświadczenia należy zamieścić w VII sekcji wzoru oferty. 
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
 8. Dotacja nie będzie udzielana na:
  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
  • projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
  • na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
  • na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
  • Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
  • Opiniując ofertę komisja bierze pod uwagę spełnienie wymogów:
   1. formalnych: 
    • czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie;
    • czy oferta została złożona na formularzu wg obowiązującego wzoru;
    • czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie);
    • czy oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami w KRS;
    • czy oferta jest złożona na zadanie zgodne z działalnością statutową oferenta:
   2. merytorycznych: 
    • doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    • uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
    • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych;
 10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla.
 12. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

III Warunki Realizacji zadania publicznego 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gminareszel.pl

Załączniki

 • Ogłoszenie
  format: pdf, rozmiar: 283.52 KB, data dodania:
 • Zawiadomienie
  format: pdf, rozmiar: 177.44 KB, data dodania: