Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę przeznaczoną na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 148/34 o pow. 1090 m2 KW OL1K/00025891/2 położoną w obrębie 3 miasta  Reszel.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Reszla ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę przeznaczoną na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 148/34 o pow. 1090 m2 KW OL1K/00025891/2 położoną w obrębie 3 miasta  Reszel.

 • Działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, położona za centrum miasta w kompleksie działek wydzielonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka znajduje się w niewielkim oddaleniu od drogi prowadzącej do miejscowości Wólka Ryńska. Jednym z dłuższych boków graniczy z drogą wewnętrzną prowadzącą do powyższej drogi.  Położona jest w otoczeniu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na chwilę obecną istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej brak.  
 • Cena wywoławcza: 38 466,- zł, 

Podatek VAT 23 % ceny uzyskanej w przetargu

 • Wysokość wadium: 3 847,- zł
 • Postąpienie ( minimum ):  385,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – sala widowiskowa.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 14.12.2020 r. na konto Urzędu w BS w Reszlu Nr 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 w taki sposób aby do dnia 14 grudnia 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do: wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Reszla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Teren, na którym znajduje się  nieruchomość jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony jako MN 28 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 9. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości jest mu znany. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 10. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Panią Grażyną Gałką, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  tel. kontaktowy: 89 755 39 20, w godz. od 7:30 do 15:30. 
 11. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016  poz. 1061.).
 12. Informacji dotyczących przetargu udziela pracownik Urzędu Pani Grażyna Gałka, telefon 89 755 39 20, w godz. od 7:30 do 15:30.
 13. Burmistrz Reszla zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Załączniki: