Wersja obowiązująca z dnia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Zakładwy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
6 Cel przetwarzania danych     - udzielanie pomocy finansowej i realizacja świadczeń
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Pracownicy Urzędu Gminy w Reszlu, emeryci i renciści Urzędu Gminy i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- data  i miejsce urodzenia
- nr i seria dokumentu tożsamości
- PESEL
- nr telefonu
- imiona, nazwiska, daty urodzenia członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
- informacje o uzyskanych dochodach
- wysokość przyznawanych świadczeń
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 
10 Sposób udostępniania danych     Nie dotyczy
11 Odbiorcy danych     Nie dotyczy
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy