Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz osób przewidzianych do wykonywania świadczeń na rzecz obrony

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Wykaz osób przewidzianych do wykonywania świadczeń na rzecz obrony
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
6 Cel przetwarzania danych     - wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z  przepisów prawa
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Osoby fizyczne posiadające kwalifikacje i środki niezbędne do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- imię ojca
- adres zamieszkania lub pobytu
- data  i miejsce urodzenia
- nr i seria dokumentu tożsamości
- PESEL
- zawód
- miejsce pracy/nauki
- nr telefonu
- nr rejestracyjny, nr VIN pojazdu
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy