Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr spraw o wykroczenia

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Rejestr spraw o wykroczenia
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     - ustawa z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
- ustawa z 20 maja 1997 r. – Kodeks wykroczeń
6 Cel przetwarzania danych     - skierowanie wniosku do sądu o ukaranie z tytułu popełnionego wykroczenia
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane osoby naruszające przepisy prawa 
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- data  i miejsce urodzenia
- PESEL
- nr i seria dokumentu tożsamości
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 
10 Sposób udostępniania danych      zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy