Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr sporządzonych kart prd-5/1

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Rejestr sporządzonych kart prd-5/1
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     - ustawa z z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 kwietnia 1998 r.  w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
6 Cel przetwarzania danych     wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z  przepisów prawa
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane osoby naruszające przepisu  ustawy Prawo o ruchu drogowym
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- imiona i nazwiska rodziców
- płeć
- adres zamieszkania lub pobytu
- data  i miejsce urodzenia
- PESEL 
- nr i seria DO
- nr i seria dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy