Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr wyborców

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Rejestr wyborców
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
6 Cel przetwarzania danych     Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane stali mieszkańcy gminy oraz osoby, które zostały dopisane do rejestru wyborców na wniosek
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu,
- PESEL
- seria i nr dowodu osobistego
9 Sposób zbierania danych     od osób, których dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy