Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zamieszkania cudzoziemców

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Rejestr zamieszkania cudzoziemców
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
6 Cel przetwarzania danych     Prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców Gminy
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane osoby zamieszkujące na terenie gminy
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu,
- PESEL
- seria i nr dowodu osobistego
- nazwisko rodowe, 
- nazwiska rodowe rodziców, 
- nazwiska i imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe,  nazwiska rodowe rodziców współmałżonka
- kraj urodzenia, 
- stan cywilny,
- oznaczenie aktu urodzenia/małżeństwa, USC, który go wydał
- sygnatura akt, data i oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie o zmianie stanu cywilnego ( rozwód, unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie związku małżeńskiego, nieistnienie małżeństwa)
- data  i miejsce zameldowania/wymeldowania na/z pobyt/u stały/ego
- data i miejsce zameldowania/wymeldowania na/z pobyt/u czasowy/ego
- nr, seria, data ważności  i oznaczenie organu wydającego paszport
- nr, seria, data ważności  i oznaczenie organu wydającego dokumentu podróży cudzoziemca
- kraj poprzedniego/aktualnego miejsca zamieszkania
- kraj poprze
- seria, nr i data ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
- data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy