Wersja obowiązująca z dnia

Sport

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Sport
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
6 Cel przetwarzania danych     Zgłaszanie uczestnictwa dzieci, młodzieży i innych zawodników w zawodach  sportowych, meczach itp.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane - dzieci
- młodzież
- osoby dorosłe
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu,
- PESEL
- nr telefonu
9 Sposób zbierania danych     od osób, których dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy