Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
6 Cel przetwarzania danych     Nadawanie nr porządkowego budynków
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu,
- nr telefonu
9 Sposób zbierania danych     od osób, których dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy