Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
6 Cel przetwarzania danych     wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów prawa
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy wydający w imieniu Burmistrza jako organu decyzje administracyjne, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- nazwisko rodowe
- adres zamieszkania
- data i miejsce urodzenia
- adres posiadanych nieruchomości
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy