Wersja obowiązująca z dnia

Archiwum

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Archiwum
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
- ustawa z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
- rozporządzenie Prezesa rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
6 Cel przetwarzania danych     Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów z akt przechowywanych w archiwum
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Klienci Urzędu Gminy
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- adres zamieszkania lub pobytu
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- NIP
- seria i nr dowodu osobistego
- wysokość zobowiązań finansowych
- nr telefonu
- wysokość zobowiązań finansowych
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy