Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencja podatników podatków i opłat lokalnych

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Ewidencja podatników podatków i opłat lokalnych
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 15 lipca 1984 o podatku rolnym, ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. – o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 17 czerwca 1066 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
6 Cel przetwarzania danych     Wydawanie decyzji wymiaru podatków i opłat lokalnych, doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanych uiszczenia należności pieniężnych
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane podatnicy podatków i opłat lokalnych, na których  ciąży obowiązek podatkowy
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- adres zamieszkania lub pobytu
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- NIP
- seria i nr dowodu osobistego
- wysokość zobowiązań finansowych
- imię, nazwisko, adres zamieszkania lub miejsce pobytu współmałżonka
- imię, nazwisko, adres zamieszkania lub miejsce pobytu współwłaściciela
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy