Wersja obowiązująca z dnia

Kartoteki kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     KARTOTEKI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. – o ubezpieczeniu społecznym rolników
6 Cel przetwarzania danych     wypełnianie obowiązku wydawania zaświadczeń niezbędnych do określenia wysokości składek KRUS
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane osoby indywidualne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie gminy 
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- nazwiska i imiona współmałżonków
- nazwiska i imiona domowników
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- PESEL
- imiona i nazwiska rodziców
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy