Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr obrotu i podatku vat

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     REJESTR OBROTU I PODATKU VAT
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
6 Cel przetwarzania danych     ewidencja obrotu i podatku VAT
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Osoby fizyczne i osoby prawne
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- NIP
- nazwa prowadzonej działalności gospodarczej
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy