Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencja zezwoleń na wytwarzanie odpadów

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- ustawa z dnia 2 lipca2004 o swobodzie działalności gospodarczej
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
6 Cel przetwarzania danych     - wydawanie zezwoleń na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
- wydawanie decyzji administracyjnych
- spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Osoby fizyczne i osoby prawne
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy