Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
6 Cel przetwarzania danych     - obowiązek prowadzenia rejestru wynikający z przepisów prawa, 
- wydawanie decyzji administracyjnych
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane Osoby fizyczne i osoby prawne
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- nr i seria dokumentu tożsamości
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy