Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Ogłoszenie w sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbędzie się w dniu 08 października 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E
RADA  MIEJSKA W  RESZLU
PRZEWODNICZĄCA  RADY  MIEJSKIEJ   W RESZLU  
Z A P R A S Z A 
NA XV-ą NADZWYCZAJNĄ SESJĘ 
RADY MIEJSKIEJ W RESZLU,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA  2019 r. O GODZ. 15.30 
W  SALI KONFERENCYJNEJ 
URZĘDU GMINY RESZEL


PROPONOWANY PORZĄDEK  OBRAD  :

 1. Otwarcie obrad XV-ej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2019-2033.
  2. zmiany budżetu gminy na 2019 rok
  3. udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego
  4. udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko–Mazurskiego
  5. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reszlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad. 

Załączniki: