Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESZLA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE  BURMISTRZ RESZLA

z dnia 10 września  2019 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), przeznacza się  do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Reszel.

 

L.p.

 

Oznaczenie działki wg danych z ewidencji gruntów i budynków  

 

Pow.

użyczenia

lokalu biurowego  

 

Nr

Księgi wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie nieruchomości

do oddania w użyczenie

Okres użyczenia

1.

działka nr 199

o pow. 0,1978 ha

budynek Nr 24

 

20,00 m2

 

 

OL1K/00023384/1

obr. 2 miasta Reszel

    ul. Rynek 24,

    Pokój Nr 14

    I piętro Ratusza

Nieruchomość zabudowana budynkiem Ratusza – siedziba Urzędu Gminy w Reszlu

teren usługowy oznaczony na rysunku planu symbolem

U. 16

w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia

 „ Polskie Miasta Cittaslow”

nieokreślony

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz opublikowanie na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Reszlu przez okres 21 dni ( od dnia  10.09. 2019 r. do dnia  01.10.2019 r. )

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U.218 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 22.10.2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Reszlu Dział Techniczno - Budowlany ul. Reymonta 1-4, telefon 0 89 755 39 20.

Załączniki: