Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wieloletnia prognoza finansowa

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2019 – 2033

Uchwała Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2019 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.92)

uchwala się:

§ 1.  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Reszel na lata 2019 – 2033, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
      
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XLVII/333/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel i obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku.

Załączniki: